Penzionu Pod Moníncem

Vážení hosté,

v zájmu Vás i ostatních hostů našeho penzionu Vás prosíme o dodržování tohoto

Ubytovacího řádu tak, jak jste se zavázali při podpisu Smlouvyo ubytování.

 1. Penzion ubytuje hosta, kterého řádně zaeviduje. K tomu účelu předloží host svůj občanský průkaz, případně pas nebo jiný doklad totožnosti.
 1. Penzion předá hostovi při zahájení ubytování klíče od pokoje, vstupních dveří do penzionu a do lyžárny, v letních měsících klíč od bazénu, klíč od vjezdových vrat a vstupní branky na pozemek . Host je povinen tyto klíče zabezpečit tak, aby se nedostaly ke třetím osobám, či nemohly být jinak neoprávněně užity.
 1. Současně s předáním klíčů předá penzion Smlouvu o ubytování, jejíž přílohou je Inventární soupis vybavení apartmánu a Ubytovací řád, jehož součástí je Provozní řád využívání zahrady a Provozní řád využívání bazénu. Host je povinen seznámit se s těmito dokumenty.
 1. Za ubytování a služby se platí předem a to při podepsání Smlouvy o ubytování.

Současně s platbou za ubytování je hrazena kauce ve výši 500,- Kč na pokoj či apartmán.

Kauce je vratná v případě vrácení těchto pronajatých prostor v bezvadného stavu a souladu

s Inventárním seznamem.

 1. Pokoj pro hosta bude připraven k ubytování v den nástupu v 16 hodin.
 1. Penzion předá hostovi pokoj ve způsobilém stavu a vybaven dle Inventárního soupisu vybavení. V případě, že host zjistí nesrovnalost nebo nějakou závadu, je povinen informovat pracovníka penzionu.
 1. Host odpovídá za klíče jemu svěřené a v případě jejich ztráty zaplatí 900,-Kč za klíče ke každé vložce, kterou bude třeba vyměnit.
 1. Host nesmí do ubytovacích prostor a přilehlé zahrady penzionu vpouštět jiné osoby bez souhlasu penzionu.
 1. V penzionu má host právo užívat prostory vyhrazené mu k ubytování, halu v podkroví, soukromou dětskou hernu a tělocvičnu, a vinárnu v době podávání jídla, které má objednané, a v době její otevírací doby.
 1. Společná hala v podkroví ani dětská herna nejsou určeny ke konzumaci jídla! Vlastní jídlo a pití ( rovněž nápoje zakoupené na baru ) je možné konzumovat buď na pokoji, nebo v tělocvičně umístěné za hernou, nebo na zahradě.
 1. Host nesmí bez výslovného souhlasu penzionu !!! přemisťovat nábytek !!! v pokojích a společných prostorách. Postele lze po souhlasu penzionu jinak rozmístit jen za pomoci majitelů penzionu!!!
 1. Host může používat označenou část přilehlé zahrady, včetně soukromého bazénu, dětského hřiště a trampolíny. DĚTI tyto prostory mohou užívat POUZE POD DOHLEDEM DOSPĚLÉ OSOBY. Vždy je povinnost řídit se pokyny Provozního řádu využívání zahrady umístěného na vstupu do zahrady.
 1. Host může parkovat své vozidlo na parkovišti před vchodem do penzionu.
 1. Host bere na vědomí, že ve všech prostorách penzionu a přilehlé zahrady ručí za svou bezpečnost a bezpečnost svých dětí.
 1. Ve všech prostorách budovy penzionu ( včetně balkónů )je přísný zákaz kouření a rozděláváníotevřeného ohně! ( svíčky, grily atp. ). To neplatí pro venkovní altán.
 1. Host při větrání pokojů zajistí okna před poškození průvanem. Při odchodu z pokoje uzavře okna (hlavně střešní ), vodovodní kohoutky, vypne elektrické přístroje a uzamkne pokoj. Současně bere na vědomí, že místnost pro kola a lyže je třeba zanechávat uzamčenou! V nočních hodinách je třeba dbát na uzavření hlavního vstupu do penzionu.
 1. Na pokojích si host poklízí sám. K tomuto jsou pokoje vybaveny základními úklidovými prostředky. V případě nutnosti rádi poskytneme další ( vysavač, čistící prostředky atd. )

Smíšený odpad host odnáší do žluté popelnice u lyžárny – kolárny.

Sklo, plasty a papír host třídí do nádob umístěných ve vstupní místnosti.

 1. V době od 22 hodin do 7 hodin host udržuje noční klid. Dětskou hernu je možné užívat

od 7,30 – 21hod.

 1. Penzion může od Smlouvy o ubytování předčasně odstoupit, jestliže host v penzionu i přes upozornění hrubě porušuje dobré mravy, nebo jinak porušuje tento ubytovací řád.
 1. Pokud dojde k předčasnému ukončení pobytu ze strany hosta, nebo z důvodů uvedených v bodě 19, nemá host nárok na vrácení poměrné části ceny za ubytování.
 1. Za cennosti a jiný majetek hosta provozovatel penzionu neodpovídá v celém areálu penzionu, zahrady a parkoviště. Na pokojích a apartmánech je možné využít trezor.
 1. Za případné ztráty a škody na majetku penzionu odpovídá host v plné výši a dle platných předpisů.
 1. Vyklizený pokoj, včetně uklizené kuchyně, umytého a uklizeného nádobí, vynesených odpadků a svlečeného povlečení s lůžkovin, host uvolní a provede jeho předání nejpozději do 10 hodin posledního dneubytování, nebude-li dohodnuto jinak.

Tento Provozní řád je sepsán pro zajištění příjemného pobytu všech ubytovaných bez ztrát na majetku a zdraví.

Věříme, že u nás prožijete pěkné dny a těšíme se na Vás!!!